Počet položek: 0 0 CZK

Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Obecné ustanovení

Podle nařízení Evropského parlamentu čl. 4 bod 7 a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je správcem osobních údajů Archea spol. s r.o., IČO: 49685741, Radlická 616/6, 150 00 Praha 5 (dále jen: „správce“).

Kontaktními údaji správce jsou:
Adresa: Archea spol. s r.o., Lichá 1113, 251 68 Kamenice
email: 
archea@archea.cz

Tyto podmínky upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.archea.cz, zejména zákazníků (dále jen „zákazník“), kteří učiní na těchto stránkách objednávku.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Primárně zpracováváme osobní údaje o zákaznících, které nám sami poskytnou při vytvoření objednávky.

Tyto údaje obsahují:

- jméno a příjmení
- adresu
- e-mailovou adresu
- telefonní kontakt
- platební údaje
- v některých případech to mohou být i další údaje, například jiná adresa adresa (v případě, že se adresa doručení objednávky liší od fakturační adresy).

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osobní údaje používáme pro vyřízení objednávky zákazníka, tzn. pro plnění smlouvy mezi naší firmou a zákazníkem. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti nutné pro vyřízení objednávky zákazníka (zejména zaevidování a zpracování objednávky, platba, doručení). Bez těchto údajů nemůžeme objednávku zákazníka vyřídit.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky zákazníka, včetně jejího zaplacení a doručení zboží, nejdéle však po dobu 5 let, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje vymazány.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

  • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

  • Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů můžeme správně vyřídit vaši objednávku.

  • Právo na výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut) znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje, pokud A/ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, B/ zpracování je protiprávní, C/ vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo D/ nám to ukládá zákonná povinnost.

  • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  • Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci.

Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: archea@archea.cz

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Bezpečnost osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami zákazník vysloví souhlas zaškrtnutím příslušné kolonky v internetovém formuláři. Zaškrtnutím souhlasu zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.2.2021.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace